2015-2019

I kommunevalget 2015 skapte vi historie! Da kunne Nannestads innbyggere for første gang stemme på Miljøpartiet De Grønne! Og jammen gjorde de det og. Her finner du informasjon om kommunestyregruppa og lokalprogrammet for valgperioden 2015-2019.

23. august, 2015

MDG fikk 3,2% av stemmene i Nannestad, og fikk med det en representant i kommunestyret med god margin. Det ble førstekandidat Kristin Antun. Etter valget deltok vi i forhandlinger med de andre partiene, og valgte å gå inn i et posisjonssamarbeid sammen med Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Sosialistisk Venstreparti. I tillegg til kommunestyret leder MDGs Kristin Antun kommunens innstillingsutvalg for klima og miljø.

Nominasjonsmøte ble avholdt 12.3.2015 og følgende liste ble valgt:

KRISTIN ANTUN

2 PAAL ERTZAAS

Tone Granaas

4 Irmelin Wenzel

5 Javed Rasool

6 Gunnhild Marie Kristiansen

7 Annette K. Axelsen

8 Tom A. Hoff

9 Jostein Hassel

10 Sarah Chabchoub

11 Solveig Maria Magerøy

De to øverste plassene gis stemmetillegg.

Klikk på kandidatene for mer informasjon om dem.

 

LOKALPROGRAM NANNESTAD MDG 2015-2019:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. 

 

KLIMA OG ENERGI

Klima er vår tids største utfordring. Rundt 20 % av Norges klimagassutslipp er innenfor kommunale virkemidler, og kommunene spiller derfor en avgjørende rolle i arbeidet for å nå FNs mål om å begrense temperaturstigningen til to grader. Norge skal kutte klimagassutslippene med minst 40 % innen 2030, og Nannestad kommune må ta sin del av disse kuttene. Hensynet til klima må være overordnet i kommuneplanleggingen, og legge rammene for all aktivitet. Kommuneplan for energi og klima utløp i 2014, og har i planperioden blitt fulgt altfor dårlig opp.

Klima og miljø må følges opp aktivt, og de ansatte må ha klare rammer for hvordan klima skal følges opp i egen virksomhet.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. At det utarbeides en ny, ambisiøs energi- og klimaplan.
 2. At energi- og klimaplanen skal følges opp av både kommunens ansatte og kommunestyret. Det bør innføres en årlig bærekraftrapport i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret. Denne bør omfatte et klimaregnskap, samt status, utfordringer og muligheter når det gjelder Nannestad kommunes arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder.
 3. At Nannestad skal bli en klimanøytral kommune. Kommunen må ha et årlig klimaregnskap som går i balanse. Det vil si at dersom et vedtak fører til økte utslipp, må det veies opp av et vedtak som reduserer utslippene.

For å redusere klimagassutslippene i Nannestad vil vi arbeide for:

 1. Reduksjon av klimagassutslipp innenfor transportsektoren.
 2. At skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre nybygg bygges som plusshus (dvs at de produserer mer energi enn de bruker).
 3. At det skal satses på solceller (på større tak) og at omleggingen til led-lys i gatebelysning videreføres.
 4. At innbyggerne skal ha mulighet til å få gratis energirådgivning.
 5. At det skal stilles klimakrav ved offentlige innkjøp av varer.
 6. At kommunen skal kjøpe strøm med fornybar opprinnelsesgaranti.
 7. Lokale arbeidsplasser. Det bør legges til rette for et næringskollektiv slik at det blir lettere å starte nye bedrifter i Nannestad.
 8. At muligheten for å kunne tilrettelegge for økt bruk av hjemmekontor utredes.
 9. At alle kommunale virksomheter, og særlig skoler og barnehager, sertifiseres og resertifiseres etter standarden Miljøfyrtårn.

JORDVERN, LANDBRUK OG AREALPLANLEGGING

Norge har svært lite dyrket mark sett i forhold til andre land, kun 2,8 % mot 10,5 % på verdensbasis, og bare en tredjedel av jorda i Norge er egnet til dyrking av korn. Det betyr at vi bare kan fø rundt 40 % av egen befolkning, basert på hva vi kan dyrke på egen jord. Det gunstige jordsmonnet i Nannestad gjør at vi har noe av den beste matjorda i Akershus. Med 16 % dyrka mark har vi også et særlig ansvar for å opprettholde matproduksjon og jordvern. Nannestad MDG mener derfor at det er av avgjørende betydning at all eksisterende matjord vernes med tanke på matsikkerheten for kommende generasjoner. Vekst må ikke gå på bekostning av vern av jord og biologisk mangfold.

 

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. At Nannestad skal ha nullvisjon for nedbygging av matjord. Vi vil kun gi dispensasjon fra jordloven ved etablering av sykkelstier i tilknytning til det eksisterende veinettet, og da bare hvis det ikke finnes andre muligheter.
 2. Etablering av skolehager, parseller og grønne tak.
 3. Reduserte klimagassutslipp fra landbruket.
 4. At bruk av giftige plantevernmidler (pesticider som f.eks Roundup) forbys.
 5. At lokal mat skal fremmes, f.eks. gjennom støtte til bondens marked eller tilsvarende lokalmarkeder.
 6. At all utbygging må skje gjennom bærekraftig fortetting. Det innebærer å bygge høyere og tettere ved kollektivknutepunktene, og at grønne verdier bringes inn i tettstedsutviklingen. Det må legges til rette for alternative energiløsninger og klimavennlige bygg, for eksempel gjennom solcellepaneler og grønne tak. Grønne lunger må vernes.
 7. Gode menneskevennlige og demokratiske lokalsamfunn, blant annet ved å sikre offentlig tilgjengelige sittegrupper/benker på egnede steder, toaletter og drikkefontener.
 8. At det skal legges til rette for lokale grønne arbeidsplasser og grønne næringer.
 9. Tiltak som sikrer grunnvann mot forurensning/utslipp fra Gardermoen.

 

SAMFERDSEL

En stor del av klimagassutslippene i Nannestad kommune er knyttet til transport. Nannestad MDG mener derfor at all trafikkvekst må skje gjennom kollektivtransport, sykkel eller gange. Bilbruken må ned, og riktig lokalisering av boliger, institusjoner, arbeidsplasser og næringsvirksomheter er viktige tiltak som reduserer behovet for bilkjøring.

Siden 2014 har Ruters kollektivtilbud i Nannestad vært gjenstand for store omlegginger. Bakgrunnen for disse omleggingene på Øvre Romerike er at reisende til og fra Oslo i størst mulig grad skal loses over på tog på knutepunktene Gardermoen og Jessheim, i utgangspunktet en god tanke sett fra et miljøperspektiv. Dessverre har omleggingene, i strid med intensjonen, resultert i en forringelse av det lokale kollektivtilbudet i Nannestad. Antallet avganger langs Åsvegen – et område i vekst – er kraftig redusert, og ekspressavgangene mellom Nannestad og Oslo – et populært tilbud blant bygdas Oslopendlere – er blitt kansellert. Det svekkede tilbudet har resultert i at færre reiser kollektivt og flere velger privatbilisme. Dette tjener verken passasjerer eller miljøet. Nannestad MDG vil arbeide for at det lokale kollektivtilbudet styrkes, ikke svekkes. Vi vil også jobbe for at det skal bli lettere og tryggere å gå eller sykle.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. At Nannestad skal ha en offensiv og konkret plan for hvordan vi skal imøtekomme Nasjonal Transportplan, som sier at all fremtidig trafikkvekst skal tas unna med kollektivtrafikk, med sykkel eller gange.
 1. At syklende og gående prioriteres i all arealplanlegging.
 2. Å fremskynde utbygging av sykkel- og gangveier, og sørge for tilstrekkelig gatebelysning.
 1. Tilrettelegge for at innbyggerne kan reise kollektivt så mye som mulig, blant annet ved å sørge for innfartsparkeringer ved trafikknutepunkter.
 1. At ekspressbussene 334 og 336 gjeninnføres.
 2. At Nannestad skal ha et kollektivtilbud som gjør det mulig for befolkningen å velge buss til og fra jobb, og også på kveldstid og i helger.
 3. Bussrute til Jessheim også fra Holter/Åsgreina. En stor del av handels- og kulturtilbudet Nannestads innbyggere kan benytte seg av er på Jessheim. Det er også der Nannestad har legevakt, voksenopplæring, skattekontor osv. Det er naturlig å ta toget videre fra Jessheim til andre reisemål. Det er lite hensiktsmessig for innbyggerne sør i Nannestad å reise nordover via Gardermoen for å komme til Jessheim, Lillestrøm eller Oslo.
 4. At det fortsatt skal være ladestasjoner for elbiler tilgjengelig i Nannestad. Lading bør være gratis. Det bør utredes om Nannestad skal delta i interkommunale ladestasjoner på steder Nannestads befolkning kjører, som Gardermoen og Skedsmo.
 5. At kommunens tjenestebiler byttes ut med elbiler, sykler og elsykler.
 6. At Nannestad kommune følger opp rekkefølgekravene til utbyggere, slik at boliger ikke kan selges før infrastruktur som vei, gangvei osv er på plass.
 7. Høyere km-godtgjørelse for sykkel enn for bil.

 

FRILUFTSLIV, NATUR- OG MILJØVERN

Et hovedprinsipp for Nannestad MDG er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi er en del av den. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, helse, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. Vern av skog, myr, raviner og andre artsrike biotoper. Både skog og myr binder CO², og Nannestad kommune bør satse på økt karbonbinding gjennom for eksempel stimulanse av plante- og ungskog.
 2. Vern av områder for rekreasjon og friluftsliv.
 3. Å legge til rette for pollinerende insekter ved beplantning.
 1. At kommunen legger til rette for at de lag og organisasjoner som fremmer bruk av naturen, får spillerom og midler til dette.
 2. At kommunen, sammen med frivillige organisasjoner, fortsetter å utarbeide kart og beskrivelser over turer i kommunen, med fokus på turer i nærmiljøet
 3. At det legges til rette for at lyset i lysløypene står på en time senere om vinteren, samt tennes om høst og vår. På denne måten kan flere mennesker benytte seg av disse tilrettelagte stiene hele året.
 4. At kommunen setter av areal til et, eller flere, områder hvor hunder kan løpe løs i de tidene det er båndtvang (samt setter opp gjerde).
 5. At det settes opp, og driftes, nok offentlige søppelkasser i Nannestad.

 

HELSE, LIVSKVALITET OG OMSORG

Vi lever i et forbruksbasert samfunn, hvor flere rammes av psykiske og stressrelaterte lidelser. Den økonomiske veksten må reduseres og vårt personlige forbruk må ned. Dette vil gi oss både miljø- og helsemessige gevinster. Natur må vernes på grunn av sin egenverdi, men forskning viser at bevaring av biologisk mangfold også er viktig ut fra et folkehelseperspektiv.

MDG legger vekt på å fremme god helse, og å forebygge helseskade. Omsorg handler om å gi den hjelpen og bistanden innbyggerne har behov for, og i tillegg legge til rette for livskvalitet og innhold i dagene for innbyggere som tilbringer dem i kommunens omsorg.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. Økt livsglede heller enn økt forbruk.
 2. At Nannestad kommune sier nei til søndagsåpne butikker, både ut i fra et verdiperspektiv, og et miljøperspektiv.
 3. At kommunale institusjoner og kantiner skal tilby lokal, sunn, økologisk og bærekraftig mat og ha en kjøttfri dag i uka. Det å begrense bruk av kjøtt, er et av de viktigste klimatiltakene vi forbrukere selv kan gjøre.
 4. Tilrettelegging av grønne lunger i sentrum, med muligheter for aktivitet for både gammel og ung, side om side. Dette inkluderer særlig sentrumsnære turstier som er universelt utformet.
 5. Kommunale tverrfaglige helseteam som samarbeider om å ha pasienten i sentrum. Helseteamene skal ha fokus på forebygging, behandling og rehabilitering av hele mennesket, både med tanke på fysisk og psykisk helse.
 6. At eldre sikres god nok pleie og omsorg til å kunne fortsette å bo hjemme så lenge de ønsker. Likeledes skal de sikres tilgang til naturen og sitt kjente miljø.
 7. Tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Det må prioriteres å sikre enkeltrom til langtidsbeboere som ønsker det.
 8. Samarbeid mellom sykehjemmet og barnehager/skoler.
 9. Livsgledesertifisering av sykehjemmet, skoler og barnehager.
 10. At psykiatrisk dagtilbud innenfor rus og psykisk helsetjeneste styrkes.
 11. Å styrke fysioterapitjenesten i Nannestad
 12. Å styrke helhetlig helseledelse for bedre og smartere bruk av eksisterende ressurser.
 13. Se på mulighetene for et «Inn på tunet»-tilbud i Nannestad

SKOLE OG OPPVEKST

Nannestad MDG er opptatt av å legge til rette for at foreldre skal få tid til å være sammen med barna sine, og av at barn skal få tid til å være barn. Dette mener vi både foreldrene og barna er tjent med. En positiv bieffekt er dessuten at vi får en naturlig nedjustering av vårt personlige forbruk. Miljøpartiet De Grønne ønsker ingen heldagsskole og ønsker ikke karakterer i barneskolen.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. At det skal innføres en kommunal bemanningsnorm for barnehager.
 2. At barn i barnehage og skole får større muligheter til kontakt med voksne av alle generasjoner. Dette bør skje gjennom samarbeidsprosjekter med andre institusjoner i kommunen.
 3. At det utredes om det er behov for, og evt konsekvenser ved innføring av to barnehageopptak i året.
 4. At et godt tilbud om ”åpen barnehage” opprettholdes i kommunen.
 5. At nye bygg til skole og barnehage, inkludert den nye ungdomsskolen, skal være skal være bærekraftige og energi-effektive. Videre må det tas høyde for forventet befolkningsvekst.
 6. Trygge skoleveier.
 7. Mer fokus på psykisk helse blant barn og unge.
 8. Bedre helsesøsterdekning på skolene.
 9. At alle skoler skal ha en plan mot mobbing med konkrete antimobbetiltak som skal følges, herunder fokus på klasseledelse og målbare antimobbeaktiviteter.
 10. Å styrke seksualundervisningen, og blant annet øke fokuset på voldtekt og overgrep i denne.
 11. Heve kunnskapen om natur og matproduksjon. Dette kan gjøres gjennom å gå inn for at skoler skal ha skolehager, parseller og/eller samarbeid med nærliggende gårdsbruk, slik som for eksempel Hegli gård.
 12. Opprettholde og styrke alternative læringsarenaer, slik som Nuskos.
 13. Innføre et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen, og 20 elever i ungdomsskolen.
 14. Innføre èn time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen.
 15. At Nannestad kommune skal ta inn lærlinger, og at det skal stilles krav til bedrifter som deltar i anbud ved offentlige innkjøp om at de har lærlinger.
 16. At Nannestad kommune skal ha en handlingsplan for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge, og gi barn barn og unge beskyttelse og hjelp.
 17. At skoler og barnehager skal ha beredskapsplaner for å beskytte barn mot vold og overgrep mot barn og unge.

 

NÆRINGSLIV

Det overordnede målet med næringspolitikken i Nannestad er å skape et bærekraftig, variert næringsliv, med attraktive arbeidsplasser som spenner over forskjellige bransjer og fag. Dette er viktig både med tanke på økonomi, klima og trivsel i kommunen. De grunnleggende behovene til innbyggere og næringsliv dekkes av det lokale næringslivet selv. Slik reduseres både handelslekkasje og lekkasje av kompetanse og arbeidskraft. Nannestads næringspolitikk må bygge på lokale ressurser, lokal kompetanse og lokalt eierskap.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. Etablering av et næringskollektiv/næringshage. En næringshage samlokaliserer mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter gjennom tilrettelegging og målrettet oppfølging. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet.
 2. Legge til rette for møteplasser og arenaer for nettverksbygging for kommunens næringsliv.
 3. Legge til rette for bondens marked.
 4. Legge til rette for direkte distribusjon av lokale produkter.

KULTUR OG INKLUDERING

Nannestad MDG ønsker å legge til rette for et variert kulturtilbud, og ønsker særlig å stimulere til videreutvikling av arenaer for kulturelt mangfold. Samhandling og inspirasjon mellom alle kommunens nasjonaliteter mener vi vil være en stor berikelse for alle parter.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. Et variert kulturtilbud. Dette kan blant annet gjøres gjennom god bruk av den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.
 2. Etablering av sentrale og tilgjengelige arenaer for kunst og kultur. Bidra til etablering av et galleri som kan vise frem lokale kunstnere, for eksempel Bjarne Røtteruds bilder.
 3. At biblioteket opprettholdes som en viktig kulturaktør i kommunen.
 4. At Nannestad skal være en inkluderende kommune. Vi mener at kommunen må ta i mot flere flyktninger enn den gjør i dag, og at de må ivaretas på en god måte.
 5. Gode rammebetingelser for frivillige lag og foreninger. Stimulere til videre økt samarbeid mellom det profesjonelle og frivillige kulturlivet.
 1. Å sikre alle innbyggere i kommunen en tilfredstillende tilgang til internett. Dette gjelder også beboere på sykehjemmet.
 2. Flere sosiale møteplasser på kveldstid.
 3. Informere bedre og promotere sterkere de mange ulike naturområdene i Nannestad.
 4. At Nannestad skal si nei til søndagsåpne butikker hvis dette blir opp til kommunen.
 5. Jobbe for at det skal etableres et godt fritidstilbud for barn og unge i form av en fritidsklubb, gjerne i tilknytning til hver skole, i samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv.

 

KOMMUNEADMINISTRASJON

Nannestad må være en effektiv kommune som er organisert til det beste for innbyggerne.

Nannestad MDG vil arbeide for:

 1. At en eventuell kommunesammenslåing skal skje frivillig som et resultat av flertall i en lokal folkeavstemming.
 2. At det ikke innføres eiendomsskatt i denne perioden.
 3. At Nannestad skal bli en fairtrade-kommune.

 

MER INFORMASJON

For mer informasjon kan du lese mer her:

Miljøpartiet De Grønne Akershus fylkesprogram 2015-2019.

Miljøpartiet De Grønnes arbeidsprogram 2013-2017.