RB | Valgomat 2015

valgomat rb

Vi har gjort vårt beste for å svare ja/nei på spørsmålene i Romerikes blad sin valgomat. Men det er klart det er vanskelig å begrense seg til så absolutte svar, så her kommer litt utfyllende informasjon om våre standpunkter i sakene vi har blitt spurt om.

De 10 første spørsmålene er besvart av Miljøpartiet De Grønne sentralt, og er altså felles for alle kommunene. De neste 10 spørsmålene er besvart av oss lokalt.

1: Er det sunt med et politisk skifte i Nannestad?

Vi har valgt å holde dette svaret åpent. Vi er et blokkuavhengig parti, som ønsker å samarbeide med dem som kommer med de mest fornuftige løsningene. Det gjelder både fra sak til sak, og med tanke på et politisk samarbeid etter valget. Vi er klare for å snakke med alle som er opptatt av klima og miljø, og som mener vi er en relevant samarbeidspartner for dem. Vi ønsker derfor ikke å plassere oss langs en rød-blå skala. Når det er sagt mener vi selvfølgelig at det er på høy tid at det grønne skiftet kommer til Nannestad!

2: Bør det innføres eiendomsskatt i Nannestad?

Vi går ikke inn for eiendomsskatt i Nannestad nå, verken for private boliger eller næringseiendom. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det kan komme tider/situasjoner hvor vi vil måtte revurdere dette standpunktet.

3: Bør politikerne lokke næringslivet til å satse i kommunen gjennom økonomiske virkemidler?

Vi ønsker et godt lokalt næringsliv i Nannestad, og mener kommunen må legge godt til rette for det.

4: Bør Nannestad effektivisere sin drift?

Det er vanskelig å svare nei på dette spørsmålet. Effektivisering er stort sett positivt, og vil frigjøre midler til viktige tiltak. Når det er sagt ønsker vi ikke effektivisering for en hver pris. Der hvor det vil gi like gode/bedre tjenester for innbyggerne er effektivisering åpenbart riktig. Der hvor effektivisering vil gi dårligere tilbud er vi åpenbart skeptiske.

5: Bør Nannestad slå seg sammen med andre kommuner på Øvre Romerike?

Vi har valgt å la dette spørsmålet stå åpent. Vi mener spørsmålet om kommunesammenslåing er en så viktig og overordnet sak at det må avgjøres gjennom folkeavstemning. Vi har enda ikke tatt stilling til om vi mener en sammenslåing er det beste for Nannestad, eller hvem vi eventuelt skulle slå oss sammen med. Vi mener også det bør komme mer informasjon om hvilke andre endringer en ny kommunestruktur vil bety, f.eks. når det kommer til hvilke oppgaver de nye kommunene skal ha ansvaret for.

6: Bør Nannestad bosette flere flyktninger?

Ja. Vi mener Norge i større grad må ta ansvar for å bidra i den alvorlige flyktningsituasjonen verden står overfor i dag. Det forutsetter at kommunene bosetter flere flyktninger enn de gjør i dag.

7: Bør Nannestad søke samarbeid med Ullensaker for å få ned prisen på vann?

Vi mener dette er et litt rart spørsmål. Vi har allerede et samarbeid med Ullensaker, i form av Univann (Ullensaker og Nannestad Interkommunale vannverk). Vi er også usikre på om premisset for spørsmålet, nemlig om et økt samarbeid vil gi lavere pris på vannet, er riktig. Vi har likevel valgt å svare ja. Dersom et samarbeid med Ullensaker vil få ned prisen på vann, og ikke ha andre negative følger for eksempel for natur/miljø, er vi positive til det.

8: Skal Nannestad åpne for mer offentlig-privat samarbeid?

Vi mener offentlig-privat samarbeid (OPS) ofte fungerer dårlig, og at man ikke skal inngå slike samarbeid ukritisk. Vi mener likevel det er viktig at Nannestad kommune er åpne for offentlig-privat samarbeid. Der hvor dette med sannsynlighet vil fungere bra, er det viktig at det vurderes.

9: Bør befolkningsveksten i Nannestad bremses?

Nei. Nannestad trenger vekst for å få grunnlag for gode tjenester og et godt kollektivtilbud. Vi mener det er viktig at denne veksten planlegges på en bærekraftig måte som ikke går på bekostning av matjord og naturområder.

10: Bør kommunen skaffe boliger til dem som faller utenom et dyrt boligmarked?

Det er viktig at kommunen hjelper dem som faller utenfor boligmarkedet. Kommunale boliger er et viktig tiltak i akutte situasjoner, og for personer som av forskjellige årsaker ikke kommer inn på boligmarkedet selv. Når det er sagt mener vi selvfølgelig at utgangspunktet må være at folk eier eller leier bolig selv.

Du kan teste valgomaten selv her.