Kommunestyret i Nannestad går inn for å ødelegge verdifull ravine

Tirsdag 24.3.15 stemte kommunestyret i Nannestad for å deponere masse i en av de mest verdifulle ravinene i Nannestad. Det synes Miljøpartiet De Grønne Nannestad er oppsiktsvekkende.

Ravinedaler er en truet og sårbar landskapstype, som også ofte huser truede og sårbare arter. Det er en viktig naturverdi vi må ta vare på. I Norge er det Nannestad og Nes som har de fleste ravineområdene, og det betyr at vi må ta en stor del av ansvaret.

Noen fakta om den aktuelle ravinen:

 • Området det er snakk om heter Slemdalbekken og kalles M1 i kommuneplanarbeidet.
 • Ravinen er klassifisert som A-verdi, altså den mest verdifulle typen som finnes.
 • Hele ravinen er 2,5 km lang og 5-35 m dyp, og området som er tiltenkt deponiet er 108 dekar stort.
 • Ravinen huser 3 sårbare og truede arter. 
 • Det finnes også verdier knyttet til naturbeitemark og til rike fuktige løvskoger, inkludert en rik fuglefauna.

Til tross for sterke innsigelser fra fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling ønsker Nannestad kommune å deponere masse i denne viktig ravinen. Området det er snakk om er en aktiv ravine som bidrar til at det skapes leveområder for truede og sårbare arter og fylkesmannen bemerker at det er meget uheldig at man velger å starte med å lokalisere et deponi til en av de mest verdifulle ravinene i kommunen. Kommunen prøver å rettferdiggjøre inngrepet med at dette er viktig av hensyn til jordvern, noe som avfeies klart av fylkesmannen som mener det slett ikke er sikkert at dette tiltaket vil fungere slik grunneier og kommunen legger til grunn.

Innsigelsene fra fylkesmannen er altså at:

 • Tiltaket ser ut til å kunne få svært negative konsekvenser for miljø- og samfunn, herunder naturmangfold og landskapsverdier av nasjonal og regional verdi.
 • Det er ikke dokumentert at tiltaket har tilstrekkelige fordeler for landbruksdrift eller at det vil få effekt mot ras og erosjon i et langsiktig perspektiv.
 • Andre avbøtende tiltak (altså alternative løsninger) i området er ikke vurdert.
 • Fylkesmannen fraråder sterkt at det gis dispensasjon for utfylling med masser også ut fra hensynet til jordvern, kulturlandskap og landbruksdrift.

Miljøpartiet De Grønne Nannestad mener dette er et klart brudd på Naturmangfoldslovens § 7, som sier at et offentlig vedtak som vil få negative konsekvenser for natur og biologisk mangfold ikke er gyldig uten at konsekvenser og alternativer er godt nok utredet.

Og bare for å ha sagt det, klart og tydelig, jordvern er en av de aller viktigste sakene til Miljøpartiet De Grønne. Vi skal kjempe for jordvernet hver eneste gang noen vil ta matjord for å bygge ut boliger, veier eller næringsbygg. Jordvernet skal stå sterkt. Men det skal ikke brukes som en unnskyldning for å svikte naturvernet, eller for å slippe å utrede alternative løsninger.

Vi forstår at grunneier ønsker å stabilisere matjorda si, men det må utredes om det finnes andre måter å gjøre det på. Vi forstår også at det kan være behov for et massedeponi i kommunen, men det må utredes om det finnes andre mindre verdifulle steder å legge det på. Det at kommunen her går inn for denne løsningen uten å en gang undersøke om det finnes bedre måter å gjøre det på, vitner om en skremmende liten interesse for å bevare de viktige naturverdiene som finnes her i Nannestad.

Det er interessant å merke seg at Rådmannen etter høringsrunden i forbindelse med kommuneplanen innstilte på å ta innsigelsen fra fylkesmannen til etterretning og trekke deponering av ravinen ut av planen, men at politikerne i kommunestyret valgte å gå mot Rådmannen og beholde deponeringen i planen. SVs representant har vært alene om å stemme mot både da og nå, alle andre partier har stemt for deponiet.

I og med at kommunen og fylkesmannen ikke har klart å bli enige sendes saken nå til Kommunal- og moderniserings-departementet for å bli avgjort der.

Miljøpartiet De Grønne Nannestad er sterkt kritiske til at Nannestad kommune velger å overlate saken til departementet i stedet for å utrede gode alternativer selv. Nå får vi håpe at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser viktigheten av å ta vare på de sårbare og verdifulle landskapstypene og artene vi har her i Nannestad.

Biofokus rapport raviner Nannestad

Vil du vite mer?

 • Informasjon om saken i kommunestyret tirsdag, inkludert protokoll fra meklingsmøtet mellom kommunen og fylkesmannen finner du her.
 • Foreslått endring på arealplankartet finner du på her.
 • Rapport fra kartleggingen av ravinene i Nannestad finner du her.
 • Faktaark om Slemdalbekken fra Biofokus finner du her.
 • Informasjon om Slemdalbekken fra naturbase.no finner du her.
 • Informasjon om naturmangfoldsloven finner du her.