Har kommunen fulgt opp klimaplanen godt nok?

I dag har Nannestad MDG benyttet seg av en demokratisk institusjon: spørretimen til kommunestyret.

Vi ønsket svar fra kommunestyret på hvorfor Nannestads klimaplan ikke skal forlenges, og om den gamle klimaplanen har vært godt nok fulgt opp. Dessuten ønsket vi å sparke i gang en større diskusjon om klima og miljø, og sørge for at dette blir en viktig sak i valgkampen! Så nå håper vi de andre partiene vil følge opp med gode svar på spørsmålene våre. Klimasaken har alt å tjene på at vi alle er på ballen!

Logo Nannestad MDG

Her er innlegget i sin helhet:

Klima er vår tids største utfordring, og denne utfordringen må løses overalt, og på alle nivåer. Kommunene har en viktig rolle å spille i dette arbeidet, noe som understrekes i den statlige retningslinjen for klima- og energiplanlegging i kommunene.

Nannestad kommune hadde en ganske bra energi- og klimaplan, som varte fra 2009 til 2014. Den inneholdt bl.a. tre handlingsplaner med tiltak som skulle gjennomføres for å sikre at klimahensynet var ivaretatt. Siden begynnelsen av oktober har vi prøvd å få svar fra administrasjonen om hvordan planen har blitt fulgt opp, hvilke tiltak som er iverksatt, og hvilke som evt ikke er det. Til tross for gjentatte henvendelser gjennom 4 måneder har administrasjonen ikke svart på dette. Vi har heller ikke fått noen indikasjoner om at dette er noe som skal gjennomgås eller evalueres.

På spørsmål om hvorfor planen ikke skal forlenges eller rulleres svarer administrasjonen at dette ikke ligger inne i Nannestad kommunes planstrategi, som er vedtatt av kommunestyret 19.6.2012. De sier at de antar at rullering vil bli vurdert i 2016.

Vi ser at Kommuneplan for Nannestad har et avsnitt om «Miljø og framtid», og at denne beskriver noen overordnede strategier og suksessfaktorer for klimaarbeidet i kommunen. Denne mangler i midlertid de konkrete tiltakene som gjør at den ikke bare blir et alibi, men et verktøy for at målene skal nås.

Energi- og klimaplaner er et av de viktigste verktøyene kommuner har for å sikre en bærekraftig drift og å gi bærekraftige rammer for innbyggere og næringsliv i kommunen. Det er derfor oppsiktsvekkende dersom Nannestad kommune ikke syns de har behov for noen slik plan lenger. Det er også oppsiktsvekkende dersom det er slik at ingen har passet på at eksisterende plan faktisk er fulgt opp. Nannestad kommune henviser til at hver enkelt virksomhet skal sørge for at klimaplanen er fulgt, men hvis ingen sjekker, hvor sannsynlig er det da at det blir gjort? Det er dessverre lite som tyder på at klimahensyn blir godt nok ivaretatt av seg selv.

Nannestad MDG ønsker svar på følgende fire spørsmål:

1. Har kommunestyret fått informasjon om hvilke av tiltakene i Energi- og klimaplanen som er iverksatt, og hvilke som ikke er det?

2. Dersom dette er informasjon Nannestad kommune ikke innehar, vil kommunestyret da be administrasjonen iverksette en gjennomgang for å finne ut om tiltakene er gjennomført eller ikke?

3. Hvorfor har kommunestyret valgt å holde Energi- og klimaplanen utenfor planstrategiens oversikt over behov for rullering av planer?

4. Hva vil partiene i kommunestyret gjøre for å sikre at klimahensynet tas i tilstrekkelig grad i Nannestad kommunes videre arbeid.